Cenník účtovných služieb

Cenník platný k 1.1.2015
(ceny poskytovaných služieb sú stanovené dohodou v závislosti na rozsahu poskytovaných služieb podľa náročnosti)

V cene za doklad je zahrnuté:

 • zaúčtovanie došlej faktúry
 • zaúčtovanie vyšlej faktúry
 • zaúčtovanie bankového výpisu
 • zaúčtovanie pokladničného dokladu
 • zaúčtovanie interného dokladu
 • evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočet odpisov
 • komunikácia s úradmi – zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad sú zahrnuté v cene

Vedenie jednoduchého účtovníctva:

 • zavedenie novej firmy: 20 €
 • individuálne: 1 € / zápis v peňažnom denníku
 • paušálne: min. 35 € / mesačne
 • spracovanie daňového priznania k DPH: 10 €
 • spracovanie kontrolného výkazu k DPH: 10 €
 • spracovanie súhrnného výkazu k DPH: 10 €
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu typ A: od 10 €
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu typ B: od 50 €
 • vedenie daňovej evidencie: dohodou od 50 € (v cene je zahrnuté aj daň. priznanie k dani z príjmov)

Pod zápisom sa rozumie každý zápis v peňažnom denníku aj v knihách záväzkov, pohľadávok, v evidencii majetku.

Vedenie podvojného účtovníctva:

 • zavedenie novej firmy: 20 €
 • individuálne: 1 € / zápis v hlavnej knihe

Paušálna cena / Cenník služieb
Položkou sa rozumie účtovný zápis strany MD, DAL v podvojnom účtovníctve.

Počet položiek
Neplatca DPH
Platca DPH
od 0 do 10080 €100 €
od 101 do 200160 €200 €
od 201 do 300240 €300 €
od 301 do 400320 €400 €
od 401 do 600460 €540 €
od 601 do 1000770 €800 €

Paušálna cena obsahuje:

 • kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a daňovej a posudzovanie oprávnenosti nákladov
 • spracovanie dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo (odberateľské a dodávateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady)
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie kníh odberateľských a dodávateľských faktúr
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku (dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a krátkodobého majetku)
 • vypracovanie mesačných prehľadov podľa požiadaviek klienta
 • účtovné a daňové poradenstvo
 • evidencia DPH (pre platiteľov DPH)
 • spracovanie daňového priznania k DPH: 10 €
 • spracovanie kontrolného výkazu k DPH: 10 €
 • spracovanie súhrnného výkazu k DPH: 10 €
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu, včítane súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok: od 60 do 400 €

Mzdy a personalistika:

 • zavedenie novej firmy: 20 €
 • pracovník v HPP: 10 €
 • pracovník na dohodu: 10 €
 • ročné zúčtovanie dane: 5 €
 • mesačný prehľad: 3 €
 • ročné hlásenie: 15 €
 • mesačné výkazy do poisťovní: 3 €

Ostatné práce, poradenstvo:

 • spracovanie daňového priznania k dani za motorové vozidlo: 10 € (jedno vozidlo)
 • vypracovanie jednej smernice: 20 €
 • daňové a účtovné poradenstvo: 10 až 30 € za každú začatú hodinu
 • zastupovanie na DÚ, SP, ZP a pod.: 10 € za každú začatú hodinu
 • nárazové spracovanie účtovníctva za predošlý rok do konca marca bežného roku +100%

Ceny sú uvedené bez DPH.